Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Tannies Sieraden, gevestigd te Hoofddorp.

Versie geldig vanaf 25 oktober 2018.

 

 1. Algemeen

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tannies Sieraden. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Tannies Sieraden. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tannies Sieraden behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene en specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Tannies Sieraden erkend.

  1.4 Tannies Sieraden garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

   

 2. Levering

  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Tannies Sieraden bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat de bestelling niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de consument in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

  2.3 Aan de leveringsplicht van Tannies Sieraden zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra door Tannies Sieraden geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis trekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

  2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

   

 3. Prijzen

  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard.

  3.3. Alle prijzen op de site zijn in € en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

   

 4. Zichttermijn / herroepingsrecht

  4.1 Indien er sprake is van een consumentenaankoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zij afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Tannies Sieraden heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen een termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Tannies Sieraden. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in vorige zin, draagt Tannies Sieraden er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

  4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

  4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  - diensten waarvan uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

  - goederen en diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

  - goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

  - voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne.

   

 5. Gegevensbeheer

  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Tannies Sieraden, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Tannies Sieraden. Tannies Sieraden houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

  5.2 Tannies Sieraden respecteert de privacy van e gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

  5.3 Tannies Sieraden maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

   

 6. Garantie

  6.1 Tannies Sieraden garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

  6.2 Het garantietermijn van Tannies Sieraden komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Tannies Sieraden is echter nimmer verantwoordelijk voor de eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

  6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeer, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending van Tannies Sieraden en deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Tannies Sieraden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Tannies Sieraden schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires  en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

  6.4 Indien klachten van de afnemer door Tannies Sieraden gegrond worden bevonden, zal Tannies Sieraden naar haar keuze of geleverde zakn kosteloos vervangen of met afnemer een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Tannies Sieraden mitsdien et bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Tannies Sieraden) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Tannies Sieraden gedekte bedrag.  Iedere aansprakelijkheid van Tannies Sieraden voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegend gederfde winst.

  6.5 Tannies Sieraden is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

  6.6. Deze garantie geldt niet indien:

  - zolang de afnemer Tannies Sieraden in gebreke is

  - de afnemer van de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken

  - de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met aanwijzingen van Tannies Sieraden en/of gebruiksaanwijzing op verpakking zijn behandeld.

  - de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

   

 7. Aanbiedingen

  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt Tannies Sieraden zicht het recht voor aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

  7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Tannies Sieraden slecht nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd.

  7.4 Aanbiedingen van Tannies Sieraden gelden niet automatisch voor nabestellingen.

  7.5 Tannies Sieraden kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan el een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.  

  7.6 Aanvulling, wijzigingen en/of nader afspreken zijn slecht van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

   

 8. Overeenkomst

  8.1 Een overeenkomst tussen Tannies Sieraden en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Tannies Sieraden op haalbaarheid is beoordeeld.

  8.2 Tannies Sieraden behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

   

 9. Afbeeldingen en specificaties

  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen ect.

  o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, ect.

  Op de internetsite van Tannies Sieraden gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

   

 10. Overmacht

  10.1 Tannies Sieraden is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Tannies Sieraden alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

  10.3 Tannies Sieraden behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tannies Sieraden gehouden enige boute of schadevergoeding te betalen.

  10.4 Indien Tannies Sieraden bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen is voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

   

 11. Aansprakelijk

  11.1 Tannies Sieraden is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

   

 12. Eigendomsvoorbehoud

  12.1 Eigendom van alle Tannies Sieraden aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Tannies Sieraden zolang de afnemer de vorderingen van Tannies Sieraden uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Tannies Sieraden wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

  12.2 Door Tannies Sieraden geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

  12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

  12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Tannies Sieraden of een door Tannies Sieraden aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Tannies Sieraden haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

  12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Tannies Sieraden zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

  12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Tannies Sieraden.

   

 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

  13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

  13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Tannies Sieraden en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Haarlemmermeer kennis, tenzij Tannies Sieraden er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Het herroepingsrecht

  U heeft recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  Artikelen die op maat zijn afgeknipt kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Hieronder vallen armbanden en ringen.

  Gedurende dit termijn kunt u datgene met het artikel doen wat redelijkerwijs nodig is om het artikel te beoordelen. Het is toegestaan het artikel uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het artikel uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het artikel te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

   

  Het herroeppingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroeppingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste artikel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van artikelen bent overeengekomen verstrijkt de herroeppingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste artikel fysiek in bezit krijgt.

   

  Om gebruik te maken van uw herroeppingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met het modelformulier, sturen via info@tanniessieraden.nl

  Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u het artikel terug te sturen. Wij verzoeken u het artikel zoveel als mogelijk in originele verpakking te retourneren.

   

  Terugbetaling

  In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.

  Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen).

   

  Ingevuld formulier mailen naar info@tanniessieraden.nl

   

  Aan Tannies Sieraden

   

  Ik/wij* deel/delen* u hierbij u mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen:

   

Artikelomschrijving

(zie website)

Aantal

Prijs

Reden retourzending

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besteld op / Ontvangen op*

 

Naam/namen consument(en):

Adres:

Datum:

Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

 

Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.

 

Met vriendelijke groet,

Tannies Sieraden

 

 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Algemene voorwaarden van Tannies Sieraden, gevestigd te Hoofddorp.
Versie geldig vanaf 25 oktober 2018.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tannies Sieraden. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Tannies Sieraden. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tannies Sieraden behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene en specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Tannies Sieraden erkend.
1.4 Tannies Sieraden garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Tannies Sieraden bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat de bestelling niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de consument in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Tannies Sieraden zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra door Tannies Sieraden geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis trekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3. Alle prijzen op de site zijn in € en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenaankoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zij afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Tannies Sieraden heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen een termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Tannies Sieraden. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in vorige zin, draagt Tannies Sieraden er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- diensten waarvan uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
- goederen en diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Tannies Sieraden, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Tannies Sieraden. Tannies Sieraden houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Tannies Sieraden respecteert de privacy van e gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Tannies Sieraden maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Tannies Sieraden garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 Het garantietermijn van Tannies Sieraden komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Tannies Sieraden is echter nimmer verantwoordelijk voor de eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeer, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending van Tannies Sieraden en deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Tannies Sieraden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Tannies Sieraden schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Tannies Sieraden gegrond worden bevonden, zal Tannies Sieraden naar haar keuze of geleverde zakn kosteloos vervangen of met afnemer een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Tannies Sieraden mitsdien et bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Tannies Sieraden) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Tannies Sieraden gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Tannies Sieraden voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegend gederfde winst.
6.5 Tannies Sieraden is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6. Deze garantie geldt niet indien:
- zolang de afnemer Tannies Sieraden in gebreke is
- de afnemer van de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken
- de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met aanwijzingen van Tannies Sieraden en/of gebruiksaanwijzing op verpakking zijn behandeld.
- de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt Tannies Sieraden zicht het recht voor aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Tannies Sieraden slecht nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Tannies Sieraden gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7.5 Tannies Sieraden kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan el een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvulling, wijzigingen en/of nader afspreken zijn slecht van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Tannies Sieraden en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Tannies Sieraden op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Tannies Sieraden behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen ect.
o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, ect.
Op de internetsite van Tannies Sieraden gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Tannies Sieraden is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Tannies Sieraden alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Tannies Sieraden behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tannies Sieraden gehouden enige boute of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Tannies Sieraden bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen is voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijk
11.1 Tannies Sieraden is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle Tannies Sieraden aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Tannies Sieraden zolang de afnemer de vorderingen van Tannies Sieraden uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Tannies Sieraden wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 Door Tannies Sieraden geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Tannies Sieraden of een door Tannies Sieraden aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Tannies Sieraden haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Tannies Sieraden zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Tannies Sieraden.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Tannies Sieraden en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Haarlemmermeer kennis, tenzij Tannies Sieraden er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Het herroepingsrecht
U heeft recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Artikelen die op maat zijn afgeknipt kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Hieronder vallen armbanden en ringen.
Gedurende dit termijn kunt u datgene met het artikel doen wat redelijkerwijs nodig is om het artikel te beoordelen. Het is toegestaan het artikel uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het artikel uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het artikel te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

Het herroeppingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroeppingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste artikel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van artikelen bent overeengekomen verstrijkt de herroeppingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste artikel fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroeppingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met het modelformulier, sturen via info@tanniessieraden.nl
Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u het artikel terug te sturen. Wij verzoeken u het artikel zoveel als mogelijk in originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Tannies sieraden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel